شرکت مهندسی گیتا نیک طب به جهت ارائه خدمت رسانی و مشتری مداری بیشتر و بهتر همواره سعی میکند که از دستگاهای تحت پوشش این شرکت در جای جای کشور عزیزمان بطور رایگان بازدید فنی بعمل آورد تا ضمن کاهش هزینه ها از خرابیهای احتمالی جلوگیری بعمل آورد.