پروژه 1 – سرویس دوره ای و رفع ایراد دستگاه سل کانتر سیسمکس (sysmex )