پروژه 2 – سرویس دوره ای و رفع ایراد دستگاه وایداس ( VIDAS)